Subvencije EKO SKLADA za lesena okna

Vso dokumentacijo vam brezplačno uredimo pri nas!

JAVNI POZIV 54SUB-OB17 - VSO DOKUMENTACIJO UREDIMO MI!

 

Pravica do nepovratne finančne spodbude se bo dodelila za energijsko učinkovito zunanje stavbno pohištvo iz lesa, npr. za okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve, ki na stanovanjskih stavbah zamenjujejo obstoječe. V letu 2018 bo novo leseno zunanje stavbno pohištvo moralo imeti toplotno prevodnost Uw≤ 1.1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitev in energijsko učinkovit distančnik s ψ ≤ 0,060 W/m2K.

 

Zahteve za vgradnjo stavbnega pohištva:

 • okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve morajo biti vgrajene skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja zunanjega stavbnega pohištva ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih tesnilnih materialov, na predhodno pripravljeno odprtino,

 • tesnenje med konstrukcijo in okvirjem mora biti izvedeno po načelu tesnenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva. Upoštevani bodo le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na zunanji strani ter toplotno in zvočno izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnenja.

 

Priznani stroški vključujejo:

 • odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat, fiksnih zasteklitev ter nabavo in vgradnjo novih, skladno s smernicami RAL montaže,

 • nabavo in vgradnjo senčil,

 • nabavo in vgradnjo okenskih polic,

 • obdelavo špalet.

 

V okviru EKO subvencije lahko dobite največ 20% priznanih stroškov naložbe in ne več kot 100€ na m2 oken in sicer z največ 30m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanjsko enoto.

Za degradirana območja lahko dobite največ 30% priznanih stroškov naložbe in ne več kot 125€ na m2 oken in sicer z največ 30m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanjsko enoto.

 

Potrebne priloge:

 • kopija gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba, razen v primeru naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe,

 • kopija potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in upravičena oseba z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, razen v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe,

 • kopija ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi,

 • potrdilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije,

 • soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in več stanovanjski stavbi,

 • fotografija stavbe, iz katere bo razvidna hišna številka stavbe,

 • veljavni predračun (če iz predračuna ni razviden datum veljavnosti, se šteje, da je predračun veljaven 30 dni od datuma izdaje predračuna) izvajalca za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva. Predračun mora vključevati popis del, število in površino oken in/ali balkonskih vrat in/ali fiksne zasteklitve, tip zunanjega stavbnega pohištva in profila, vrsto zasteklitve, tip distančnika ter toplotno prehodnost celotnega okna. Naveden mora biti način vgradnje, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva.

 • fotografije vseh strani stavbe z označitvijo oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, ki bodo zamenjane, in pripisom postavke iz predračuna za vsak posamezen del zunanjega stavbnega pohištva.