Splošni pogoji poslovanja podjetja DOM-STREHA, OKNA D.O.O.

Z našimi okni nazaj k naravi

Splošni pogoji poslovanja DOM-STREHA, OKNA d.o.o.

Prosimo, da si spodnje informacije skrbno preberete.
Nepoznavanje ponudbe in splošnih pogojev poslovanja ne more biti predmet reklamacije! V primeru nejasnosti, vas prosimo, da nas kontaktirate in z veseljem vam bomo svetovali.

1. OSNOVNI PODATKI PODJETJA

Podjetje DOM-STREHA, OKNA D.O.O.
Sedež Ul. Tončke Čečeve 18, Šentjur , Slovenija, EU
ID za DDV SI 95523855(zavezanec za DDV)

2. SPLOŠNO

a) Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti med prodajalcem Dom-streha, okna d.o.o. (v nadaljevanju
»prodajalec «) in kupcem (v nadaljevanju tudi »stranka«), ki niso posebej urejena v ponudbi in vsebujejo določbe o firmi in sedežu prodajalca, ponudbi, ceni, pogojih plačila, dobavi in montaži, garanciji, reklamacijah in reševanju sporov.
b) Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med kupcem in podjetjem Dom -streha, okna d.o.o. morajo biti pisni. Dodatni ustni dogovori so neveljavni, v kolikor niso naknadno pisno potrjeni.
c) Opozarjamo vas, da so zaradi narave izdelka, ki ga proizvajamo in prodajamo, naši pogoji prodaje in dobave specifični. Ne priznavamo pogojev kupca, če so le ti drugačni od naših, razen v primeru, če je to posebej dogovorjeno in zapisano.

3. PONUDBA, PREDRAČUN, POTRDITEV NAROČILA

a) Ponudba velja samo za v ponudbi navedene pozicije, količine in opise.
b) Pred potrditvijo naročila je stranka dolžna preveriti vse opise, količine in vrednosti na ponudbi, predračunu oz. potrditvi naročila. Kasnejših nejasnosti se ne priznava in ne morejo biti predmet reklamacije.
c) Če je bila ponudba izdelana na podlagi kupčevega povpraševanja (brez našega ogleda objekta), potem si pridržujemo pravico do spremembe vsebine ponudbe (in posledično cene) glede na realno stanje oz. naš ogled in izmere.
d) Veljavnost ponudbe je, če ni drugače navedeno, petnajst(15)dni. Z izdajo nove ponudbe se v celoti preklicuje prejšnja ponudba.
e) Za vse skice izdelkov (oken, vrat) velja pogled od znotraj, če ni drugače navedeno.
f) Plačilo ponudbene vrednosti pomeni, da stranka potrjuje pravilnost/ustreznost naročila, se strinja z vsemi elementi ponudbe, sprejema plačilne pogoje in izjavlja, da je seznanjena s celotno vsebino Splošnih pogojev poslovanja.
g) Vse spremembe so mogoče največ en (1) dan po plačilu ponudbene oz. predračunske vrednosti ali potrditve naročila, izključno v pisni obliki. Vse kasnejše spremembe se ne priznavajo, zato ima zanje prodajalec pravico izstaviti dodatni račun, ki ga je stranka dolžna poravnati v skladu z rokom plačila navedenem na računu.
h) Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb v izdelavi oken, vrat in ostalih izdelkov v primeru konstrukcijsko tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov, ki so od primera do primera različni in ne vplivajo na funkcionalnost.
i) Če ni navedeno drugače, stranka jamči za vse podatke, ki jih je podala sama.
j) Kadar stranka oddaja naročilo preko telefona, spletnega obrazca za povpraševanje, elektronske pošte ali dostavila dopis na papirju, sama odgovarja za morebitne napake. Stroški, ki so nastali kot posledica te napake, gredo izključno v breme stranke.
k) Kupec je pred sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila dolžan natančno pregledati ponudbo (preveriti skice in podatke) in v primeru nejasnosti zahtevati dodatne pojasnitve od prodajalca. Kupec se po potrjeni ponudbi oz. sklenitvi pogodbe ali realizirani dobavi ne more več sklicevati na nejasnosti v ponudbi in to ne more biti predmet reklamacijskih zahtevkov.
l) V kolikor ima kupec zahteve, ki so strokovno nesprejemljive za prodajalca in je prodajalec nanje kupca opozoril, pa kupec kljub temu vztraja pri svojih zahtevah, se prodajalec odreče vsakršne odškodninske odgovornosti.

4. IZMERE oz. DEFINIRANJE DIMENZIJ

a) Stranka je pri izmerah dolžna posredovati vse podatke (točna višina končnega tlaka, smer odpiranja, vrsta profila, barva, vrsta senčila, način vgradnje,. ) ali opozoriti komercialista oz. merilca na skrite ovire, saj je v nasprotnem primeru dolžna sama kriti morebitne dodatno nastale stroške. Pri novogradnjah in večjih renovacijah mora biti v času izmer pri vseh odprtinah, ki segajo do nivoja gotovega poda, jasno definiran in natančno označen nivo notranjega gotovega tlaka oz. tako imenovani “vagris” oz. »meter ris«. Če to ni jasno označeno na licu mesta, stranka sama prevzema odgovornost za višino elementov, ki segajo do tal (npr. vrata, drsne stene,. ). Sklicevanje na projektno dokumentacijo (npr. podatek od debelini estriha) ne nadomešča v naravi jasno označene višine notranjega gotovega tlaka oz. v tem primeru za višino odgovarja stranka sama. Prav tako mora biti jasno definirana razlika v višini med notranjim in zunanjim nivojem končnega tlaka. Prodajalec v primeru, da ima jasno definirane vse zgoraj omenjene parametre, jamči za vse podatke pridobljene z meritvami, razen če se stanje odprtin ali tlakov po izmeri spremeni brez vednosti in pisne odobritve prodajalca.
b) Stranka mora v času izmer jasno definirati zahteve (če želi našo izvedbo) oz. plan (če izvede to nekdo drug) glede izolacije špalet, preklad, pragov in ostalih podobnih detajlov, saj to lahko vpliva na tip in dimenzije izdelkov, kot tudi na tip in pozicijo montaže izdelkov. Kasnejše spremembe lahko povzročijo
dodatne stroške, ki jih krije stranka sama. Obstaja tudi možnost, da dogovorjena izvedba potem sploh ni mogoča in stranka je v tem primeru pred izvedbo montaže izdelkov na lastne stroške dolžna vzpostaviti prej dogovorjeno stanje ali doplačati ustrezno predelavo izdelkov, če je le ta možna.
c) V primeru napake pri meritvi s strani pooblaščene strokovne osebe prodajalca, nosi stroške za napako prodajalec, kupec pri tem ni upravičen do povračila stroškov zaradi nepravočasne in nepopolne izvedbe del na dogovorjen datum montaže. Prodajalec je napako dolžan odpraviti v čim krajšem možnem času.

5. CENE IN PLAČILO

a) Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, barve, mere ali katerakoli druga dejstva (podražitve surovin, proizvodnih stroškov,…), ki so osnova za izračun prodajne cene.
b) Nekateri popusti se ne seštevajo (se izključujejo). Akcije so izvzete iz popustov.
c) Če ni drugače navedeno ali določeno, veljajo cene v evrih (EUR)
d) Cene izdelkov ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV). DDV je prikazan na koncu ponudbe in bo zaračunan v predpisani višini na dan izstavitve računa.
e) Stranka lahko opravi plačilo na bančni transakcijski račun (TRR) Dom- streha, okna d.o.o. Predstavniki, posredniki, monterji in dostavljavci blaga niso pooblaščeni za sprejemanje denarja. Plačevanje v gotovini ali s plačilnimi karticami ni mogoče.
f) V gotovinskem ali pogodbenem popustu so v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS št. 20/1998, 41. čl. Ur. l. RS št. 98/2004, 46/2006) že obračunane obresti po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge vezane nad tri mesece in sicer od vrednosti predplačila za čas od plačila predplačila do dobave ali vgradnje proizvoda. S tem obračunom popusta so izpolnjene obveznosti prodajalca do kupca iz tega naslova.
Po dogovoru s prodajalcem se zaračunajo tudi dodatno naročena dela, ki jih ni v ponudbi in jih kupec ustno ali pisno naroči v času montaže (npr. zaključne letvice, zidarska dela, odvoz starih oken in vrat, odbijanje zidu, silikoniranje, ipd.)
g) Do plačila celotne kupnine mora kupec z blagom ravnati kot dober gospodar.

6. DAVEK NA DODANO VREDNOST – DDV

a) Splošna stopnja DDV je 22%. Za izdelke z vključeno vgradnjo v stanovanja do 120 m² uporabne bivalne površine in stanovanjske hiše do 250 m² uporabne bivalne površine se lahko obračuna nižja stopnja DDV 9,5%.
b) Kadar je za fizične osebe obračunana znižana stopnja DDV 9,5%, stranka soglaša s podpisom izjave, da je stanovanje del socialne politike v skladu s 13. členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). V primeru kasnejših ugotovitev, da je stranka podala neresnične podatke, stranka soglaša, da bo poravnala razliko v ceni zaradi razlike v obračunu DDV (namesto 9,5 % zaračunati 22 %) in vse pripadajoče stroške, ki nastanejo pri ugotovitvi ustreznega inšpekcijskega organa.
c) V primeru da ste davčni zavezanec, nam prosim posredujte točne podatke z ID številko za DDV že ob naročilu. V nasprotnem primeru ne priznavamo kasnejše zavrnitve računa zaradi naknadne spremembe podatkov.
d) Kadar za pravne osebe DDV ni obračunan, se obračuna v skladu z 76. a členom ZDDV-1.

7. PLAČILNI POGOJI

a) Plačilni pogoji so navedeni na ponudbi oz. v pogodbi.
b) Kupec je dolžan poravnati kupnino skladno z dogovorjenimi pogoji plačila in v roku, ki izhajajo in so razvidna tudi iz vsebine ponudbe/predračuna oziroma računa. V primeru zamude plačila oziroma neplačila ima prodajalec pravico zahtevati zakonite oziroma dogovorjene zamudne obresti, od dneva zapadlosti posameznega zneska v plačilo do dneva plačila in ne priznati dogovorjene popuste v ponudbi oziroma pogodbi zaradi ne izpolnjevanja plačilnih pogojev prodajalca.

8. DOBAVA IN DOBAVNI ROKI

a) Dobavni roki se določajo glede na vsebino ponudbe/predračuna, upoštevajoč zasedenost poslovnega procesa. Okvirni dobavni rok je naveden na ponudbi oz. v spremnem dopisu.
b) Dobavni roki začnejo teči po dokončni kupčevi potrditvi ponudbe. Kupca se o montaži obvesti pisno ali ustno, predvidoma najmanj dva dni pred pričetkom del.
c) V primeru, da se ob montaži ugotovi neskladnost elementa, se dobavni rok ustrezno podaljša. V tem primeru prodajalec odpravi neskladnost v najkrajšem možnem času.
d) Kupec potrdi, da je blago dobavljeno v skladu s ponudbo/predračunom in da je vgradnja kakovostno opravljena. To naredi s podpisom o prevzemu oz. s podpisom na montažnem zapisniku. Morebitna odstopanja mora jasno navesti na prevzemnem oz. montažnem zapisniku. Brez navedenih odstopanj kupec potrjuje, da je prodajalec v celoti realiziral ponudbo/predračun in da s tem pridobi vse pravice, ki iz tega izhajajo.
e) V primeru osebnega dviga, je dvig blaga oziroma odprema je mogoča v času uradnih ur na sedežu podjetja Dom -streha, okna d.o.o. Naročeno blago lahko naročnik prevzame in odpelje po predhodnem naročilu dviga blaga en dan prej. V kolikor naročnik stavbno pohištvo vgradi v lastni režiji ob morebitne posledice nestrokovne montaže ali poškodb ob prevozu ne more uveljaviti pri podjetju Dom-streha, okna d.o.o.
f) Odgovornost za blago, ki je pripravljeno za odpremo, tri delovne dni po našem pisnem obvestilu o dolžnosti prevzema blaga, preide na kupca.
g) Dobavni rok se podaljša v primerih: višje sile, težav z materialom (ki niso krivda prodajalca) ali razlogov s strani kupca.
h) V primeru, da dobavni rok ni bil izpolnjen iz razloga na strani prodajalca (izvzeti razlogi iz prehodne točke) se kupec in prodajalec dogovorita za razumno podaljšanje brez povračila škode zaradi zamude pri dobavi, če ni drugače določeno v pogodbi. Prodajalec je dolžan odpraviti nepravilnosti v čim krajšem možnem času.
i) Skladiščenje je možno za obdobje največ 2 meseca. Po 2 mesecih se zaračunava najemnina. Po 12 mesecih skladiščenja, si pridržujemo pravico zahtevati, da se mora material iz skladiščnih prostorov umakniti.

9. PRIDRŽANJE LASTNIŠTVA

a) V primeru postopanja stranke v nasprotju z določili ponudbe, pogodbe ali splošnih pogojev, še posebej v primerih zamude plačil, ima podjetje Dom-streha, okna d.o.o. retencijsko pravico na še ne vgrajenem blagu (pravico vzeti blago nazaj).
b) Po zaplembi blaga smo upravičeni unovčiti njeno vrednost, razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi dodatno nastalimi stroški pa zaračunati stranki.
c) V primeru vgradnje elementov za katere kupnina ni poravnana, si prodajalec pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel kupec od teh stvari. Prodajalec s tem ne krši pogodbenih obveznosti. Kupec se iz tega naslova odpoveduje zahtevkom.

10. GARANCIJA IN JAMSTVO ZA ODPRAVO NAPAK

a) Garancijski list , navodila o vzdrževanju, certifikate prejme stranka po dokončanju del skupaj z računom.
b) Garancija velja le ob celotnem plačilu kupnine. Uveljavljanje reklamacijskega zahtevka ne zadrži obveznosti plačila celotne kupnine.
c) Stavbno pohištvo je izdelano v skladu z veljavnimi normativi in standardi. Tako imajo proizvodi podjetja Dom -streha, okna d.o.o. . garancijo na izdelavo in montažo, v kolikor je opravljena v naši režiji.
d) Garancija za lesena okna je 5 let na barvni premaz(priporoča se uporaba vzdrževalnega seta).
e) Garancija na PVC okna; 10 let na obstojnost barv, 5 let na stekla, 5 let okovje, 2 leti senčila, 1 leto kljuke ter 2 leti na vhodna PVC vrata.
f) Kupec lahko uveljavlja reklamacijo na osnovi njegovih ustrezno izpolnjenih obvez: da pregleda izdelke takoj ob prevzemu, da takoj vloži pisni zahtevek po odpravi reklamacije (najkasneje v 8 dneh od ugotovitve napake), da ob reklamaciji priloži dokazno gradivo (fotografije z opisom napak, kopijo računa in plačila). Brez predhodne pisne reklamacije stranka ni upravičena zahtevati ogleda reklamiranega izdelka. Prodajalec upravičenost zahtevka sporoči v roku 10 dni od vložene reklamacije (rok se ustrezno podaljša v času kolektivnih dopustov).
g) Garancija ne velja za:
– Odrgnine in poškodbe nastale po montaži ali dobavi
– Poškodbe zaradi izpostavljenosti agresivnim sredstvom (kislina, sol, čistila,…),
– Poškodbe zaradi izpostavljenosti posebnim vremenskim razmeram (toča, močan veter, požari,
potresi,..) ter v primeru izpostavljenosti izdelkov neprimerni vlagi, neprimerni temperaturi, zamakanju in podobnim neprimernim pogojem.
-Napake zaradi ( peska po ometih v okovju, v pragovih drsnih sten)
– Napake, poškodbe in ostale posledice nezadostnega vzdrževanja (redno čiščenje, redno mazanje, redno servisiranje,…), nepravilne uporabe izdelkov ali neprimernega ravnanja z izdelkom
– Barvne in strukturne razlike v lesu (les je naraven material, zato ne morejo biti predmet reklamacije). Pri izdelkih lahko prihaja do minimalnih odstopanj v niansah med vzorcem na barvni karti in dejanskim stanjem elementov, kar ni predmet reklamacije. Prav tako so možna odstopanja v odtenku barve pri naknadnih dobavah (dodatna naročila), kar ne more biti predmet reklamacije. Macesen je zelo občutljiv na apno in v stiku z njim v lesu nastanejo temni madeži, ki jih ni mogoče odstraniti, kar pa ni krivda prodajalca. Pri lesovih iglavcev (predvsem pri macesnu), obstaja možnost iztekanja smole iz skritih smolnih žepkov, ki je naraven pojav, kar ne more biti predmet reklamacije (smolo je možno odstraniti v hladnejšem obdobju, ko se strdi).
– Manjše površinske nepravilnosti na izdelkih in steklu, če niso posledica mehanskih vplivov pri izdelavi (zareze, odrgnine,…), in ne vplivajo na funkcionalnost izdelka ter niso s prostim očesom jasno vidne iz razdalje večje od 2 m. Za vse ostalo veljajo smernice za ocenjevanje vizualne kakovosti (npr. stekla, zamik distančnikov v steklu).
– Poves in žvenket križev med stekli.
– V primeru kaljenih stekel lahko pride do vizualnih anomalij, ki so opazne kot valovitost površine ali učinek mavrice (posledica anizotropije) in je posledica tehnologije kaljena ni ne more biti predmet reklamacije. Pri refleksnem steklu, ki ima za zaščito pred soncem kovinski nanos, se lahko ob določenih pogojih na zunanji strani pojavi korozija, ki pa ne more biti predmet reklamacije. Pri visokoizolativnih steklih lahko pride do rosenja z zunanje strani, pri visoki notranji vlagi pa do rosenja na notranji strani. Oboje je fizikalen pojav in ne more biti predmet reklamacije.
– V primeru poškodbe stekla (lom) se upošteva le lome do zaključka montaže izdelka. Kasnejši lomi stekel, ki niso posledica prevoza ali vgradnje s strani prodajalca stavbnega pohištva in ga povzroči tretja oseba ali je vzrok loma stekla neznan ne more biti predmet reklamacije.
h) Do izgube garancije privede: vsako popravilo proizvodov s strani nepooblaščene osebe v času garancije, čiščenje in vzdrževanje oken in vrat z nedovoljenimi čistili oziroma tistimi, ki jih ni odobril proizvajalec, neustrezno izpolnjevanje obveznosti kupca, vsi pogoji navedeni v garancijskem listu, neupoštevanje navodil za uporabo in vzdrževanje oz. ostalih navodil.
i) Prodajalec je dolžan v roku največ do 45 dni od dneva vložitve pisne zahteve za odpravo reklamacije odpraviti napako na blagu (če jo le to ima in je upravičena glede na garancijske pogoje) ali priznati stranki dobropis ali zamenjati blago. Navedeni rok ne velja v primeru, ko je čas izdelave ali dobave izdelka dokazljivo daljši od tega roka (takrat se ustrezno podaljša).
j) V primeru neizpolnjevanja bistvenih obveznosti s strani prodajalca po njegovi krivdi, je povračilo za povzročeno škodo osebam ali lastnini omejeno na zavarovalno vsoto. Omejitev garancije velja tudi za vsa druga jamstva za škode ne glede na formalno upravičenost pritožb. Zgoraj navedeno določilo ne velja za začetna neizpolnjevanja zahtev, za odgovorne pomanjkljivosti izdelkov in za pritožbe skladno z določbami Zakona o varstvu potrošnikov. V primeru, da prodajalec kupcu dobavlja blago drugega proizvajalca, ne prevzema odgovornosti za škodo iz tega naslova in ne jamči za pomanjkljivosti. V primeru omejitve odgovornosti ali jamstva prodajalca, se omejitev nanaša tudi na odgovornost zaposlenih in vključenih v prodajno-zastopniško mrežo prodajalca.
k) Za posebne detajle, kot so nizki pohodni pragi, dvižno-drsne stene in vhodna vrata zaradi tehničnih posebnosti velja omejena garancija na vodotesnost in zrakotesnost. Pri omenjenih izdelkih lahko glede na različne vremenske situacije (temperatura, vlaga) prihaja do različne trdote zapiranja in odpiranja krila, kar ne more biti predmet reklamacije. Pri vratih, ki se odpirajo samo preko ključa, je v določenih vremenskih situacijah (kot tudi zaradi majhne ročice ključa), oteženo enoročno odpiranje in je potrebno krilo istočasno povleči oz. potisniti proti pripiri na podboju.
l) Materiali in njihova oblika pri tipskih komponentah uporabljenih v izdelku ne more biti predmet reklamacije zaradi neprimerne izvedbe; primeri: tipski deli okovja oz. senčil so lahko kombinirani iz več materialov (kovina+pvc) in imajo tipsko obliko (npr. deli okovja, ročke, kovinski profili, pohodni pragi,…) in ne morejo biti predmet reklamacije.
m) Standardno okovje za okna in vrata ima tipsko določeno pozicijo kljuke (olive, pololive,…) glede na višino krila v brazdi okovja. Standardna pozicija kljuke običajno ni na polovici višine krila (razen če je to posebej zahtevano in zapisano v ponudbi oz. potrditvi naročila), ampak je nižje in se zvišuje po stopnjah (npr. pri Roto NT/NX, Macco, je od 801 do 1000mm v brazdi krila na višini 413mm, od 1001 do 1200mm v brazdi krila je na višini 513mm, 1201-1800 v brazdi krila je na višini 563mm v brazdi). Pri dvokrilnih oknih brez stebrička je pololiva locirana na krilu, ki se odpira vrtljivo-nagibno, ter je standardno je brez notranje pripirne letve in zato kljuka ni locirana točno na sredini med levim in desnim steklom (sredinski del je asimetričen). Na zahtevo stranke (pred potrditvijo naročila), se za ustrezno doplačilo lahko izdela tako notranjo pripirno letev (sredinski del je potem simetričen in kljuka točno na sredini med obema stekloma) kot tudi višino kljuke točno na polovici višine krila.

Garancijska izjava

a) Prodajalec, Dom-streha, okna d.o.o (v nadaljevanju »garant«) vam kot kupcu daje garancijo za brezhibno delovanje izdelkov, ki predstavljajo prodajni program prodajalca. Garancija velja za ozemlje Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz odgovornosti garanta za napake na blagu.
b) Datum izročitve blaga je in garancija , sta vezana na datum izdanega računa.
c) Podatki, ki identificirajo blago, so navedeni na računu, oziroma na dobavnici, ki je priloga računu.
d) Garant vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku, v času ne daljšem kot 45 dni od dneva prejema servisnega zahtevka, brezplačno odpravil napake v materialu ali izdelavi izdelka. Če bo potrebno, bo izdelek v skladu s to garancijsko izjavo in zakonskimi določili brezplačno zamenjal.
g) Garancija garanta zavezuje tako pod pogoji, določenimi v garancijskem listu, kot tudi pod pogoji, ki jih garant navaja v splošnih pogojih poslovanja.
h) V primeru garancijskega popravila izdelka se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka.
i) Podaljšanje garancije se uveljavlja na podlagi servisne dokumentacije, iz katere je razvidno trajanje popravila.
j) Garant zagotavlja vzdrževanje izdelka, nadomestne dele in dodatno opremo skladno z določili veljavne zakonodaje in glede na dobavljivost s strani dobaviteljev.
k) Za zamenjano blago ali za zamenjani bistveni del blaga z novim, garant izda nov garancijski list.
l) Garant pokriva stroške transporta največ v višini stroškov javnega transportnega sredstva.
m) Garancijsko jamstvo je prenosljivo in ni vezano na prvega lastnika.
n) V primeru zahtev kupca, ki niso v skladu s standardi stroke oz. tehničnimi omejitvami proizvajalcev, si prodajalec pridružuje pravico spremeniti garancijsko dobo proizvodov (v določenih primerih so izdelki celo brez garancije). To velja zlasti v primerih, ko kupec zahteva izdelavo izdelkov izven predpisanih dimenzij (npr. visoka vrata, nizki pragi, široki komarniki, široka krila vrat).
o) Garant jamči za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga končnemu uporabniku.
p) Izdelek je lahko sestavljen iz več različnih delov, za katere veljajo različni garancijski roki.
r) Garancija velja le ob predložitvi originalnega računa
s) Pri predaji servisnega zahtevka je obvezno potrebno navesti številko računa ali številko drugega dokumenta (potrditev naročila, dobavnica), na osnovi katerega je možno nedvoumno določiti izdelek, ki je predmet servisnega zahtevka.

11. MONTAŽNA NAVODILA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE STORITEV

a) Stranka mora pred montažo odstraniti vse ovire, ki bi motile nemoten potek montaže. Zagotoviti mora prost dovoz elementov do ter okrog objekta, prehodno stopnišče in druge dostope, brezplačni dovod električne energije (220 V). Poskrbeti mora za zaščito ljudi, materiala in delovnega okolja (npr. parkirišč, pločnikov) ter sama zagotoviti ustrezne dovolilnice, kjer je to zahtevano. Pri montaži, ki traja dalj časa, pa tudi varovan prostor za shranjevanje orodja. Stroškov gradbišča in čiščenja prodajalec ne krije, razen če je drugače pisno dogovorjeno.
b) Pred začetkom montaže je naročnik dolžan monterje in podjetje Dom-streha, okna d.o.o. , opozoriti na možne ovire (vodovod, električna instalacija, ipd..). V nasprotnem primeru ob nastalih poškodbah prevzame stroške poškodb in tudi stroške zastoja pri montaži kupec.
c) Stranka mora biti prisotna na lokaciji montaže vsaj pred in po montaži (ali namesto njega z njegove strani pooblaščena oseba – potrebno pisno pooblastilo in obvestilo podjetja Dom-streha, okna d.o.o.)
d) Po dokončanju del mora stranka prevzeti vgrajene elemente, v nasprotnem primeru se razume, da je blago s strani investitorja prevzeto brez napak in pripomb. Z vodjem monterske ekipe je dolžna pregledati objekt in podpisati primopredajni zapisnik ali dobavnico. V kolikor se ugotovijo pomanjkljivosti se le te takoj zabeležijo na primopredajni zapisnik ali dobavnico, v nasprotnem primeru se šteje, da je blago prevzeto brez napak oziroma pomanjkljivosti.
e) Stranka ima dolžnost pred začetkom montaže seznaniti se z načrti in potekom del, saj po vgradnji elementov (npr. napačno okno v napačni odprtini ali napačen pomik okna od roba fasade ipd.) nestrinjanje z izvedenimi deli ne more biti predmet reklamacije. Tako dodatno nastali stroški so breme kupca.
f) Izdelava in montaža enega naročila se načeloma v celoti izvede nedeljeno in stranka ni upravičena zahtevati brezplačne delitve izvedbe na več faz oz. se za to definira ustrezno doplačilo k ponudbi s strani stranke, ki ga določi prodajalec (razen, če ni že v ponudbi ali potrditvi naročila definirano drugače). V primeru, da po želji kupca montaža stavbnega pohištva poteka v dveh ali več delih, se kupcu zaračunajo dodatni transportni in ostali s tem nastali stroški. Riziko možnosti poškodb na elementih, ki so v tem času skladiščeni pri naročniku, nosi kupec.
g) Dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi/pogodbi, ki so nujna za dokončanje del (odbijanje zida, zidarska dela, letvanje, silikoniziranje, odranje, odvoz, zaščita, odstranitev zagozd ipd.) in ki jih ni bilo možno predvideti, gredo v breme kupca in se dodatno zaračunajo.
h) Ob naročilu dodatnih zidarskih del (sem pada tudi oblaganje z gips oz. stirodur ploščami), le-ta ne vključujejo bandažiranja in pleskanja.
i) PodjetjeDom-streha, okna d.o.o.. ne izvaja elektro napeljav in priklopov. Stranka mora za to poskrbeti sama.
j) Demontaža stavbnega pohištva: pri zamenjavi starih oken po naročilu kupca izvedemo demontažo obstoječega stavbnega pohištva. Stari podboji oken se izrežejo, pri čemer lahko pride do poškodb starih okenskih špalet, obstoječih polic ali senčil pri demontaži oz. montaži novih okenskih elementov, polic, senčil, različnih mask, zaključnih letvic in obrob, za kar ne odgovarjamo. Sanacija morebitnih poškodb zunanjih špalet in fasade, povezanih z montažnimi deli ni predmet ponudbe, kupec jih opravi v lastni režiji za lasten račun.
k) Pred nadaljnjimi gradbenimi deli, pri katerih lahko ometi, fasade in drugi materiali pridejo v stik s stavbnim pohištvom, je le to potrebno ustrezno zaščititi z ustreznimi kakovostnimi materiali. V nasprotnem primeru lahko pride do kemijskih reakcij, ki so posledica stika gradbenih ometov in drugih materialov s stavbnim pohištvom. Do neželenih kemijskih reakcij lahko pride tudi na ostalih delih stavbnega pohištva (odkapniki, okovje, senčila, steklo,…).
l) V kolikor v ponudbi ni drugače navedeno, je v ceno vštet raznos stavbnega pohištva po objektu, klasična montaža stavbnega pohištva v predpripravljene odprtine z montažnim materialom ter enkratna fina nastavitev stavbnega pohištva, ki se opravi ob montaži. Naknadne nastavitve stranka lahko izvede sama po navodilih za vzdrževanje oz. proti plačilu naroči obisk serviserja.Zahtevo za servis mora oddati stranka pisno.
m) Ob montaži se stranki na zahtevo predstavi tudi postopek regulacije okovja.
n) Klasična montaža stavbnega pohištva: okenski okvirji se pritrdijo s kovinskimi vijaki v zid, reže med okenskim okvirjem in zidom se zatesnijo s poliuretansko peno.
o) Montaža stavbnega pohištva po RAL smernicah: vgradnja oken po RAL smernicah pomeni tesnjenje v treh nivojih, po sistemu »znotraj bolj tesno kot zunaj«. Prednost montaže po smernicah RAL je, da zagotavlja boljše tesnjenje in preprečuje nastanek toplotnih mostov. Na zunanji strani okna se uporabijo vodoodbojni in paroprepustni tesnilni materiali, znotraj paroneprepustni tesnilni materiali, v sredini pa toplotno in zvočnoizolativna pena. Pri zamenjavi oken je natančnejša določitev načina izvedbe in obračuna RAL montaže možna le s predhodnim ogledom merilca, ki na samem objektu definira najustreznejšo možno izvedbo in potrebne uporabljene materiale. Za ustrezno predpripravo špalet je odgovorna stranka, razen če je v ponudbi drugače navedeno.
p) Odvoz palet, na katerih so dostavljena okna, ni všteto v ceno.

12. OSTALI POGOJI

a) Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v naših prospektih, katalogih, cenikih, skicah, risbah, kalkulacijah in podobnih dokumentih.
b) Splošni pogoji poslovanja podjetja Dom-streha, okna d.o.o, začnejo veljati 01.01.2019
c) Prodajalčeve obveznosti po ponudbi/pogodbi stopijo v veljavo šele, ko kupec predhodno izpolni vse svoje obveznosti. V primeru, da kupec odkloni oziroma ne izpolni obveznosti v razumnem roku, lahko prodajalec odstopi od pogodbe in zahteva povračilo vse nastale škode.
d) V primeru, da kupec naroči napačen izdelek ali odstopa od drugih medsebojnih obveznosti, smo upravičeni zahtevati povračilo nastalih stroškov vključno z morebitnimi dodatnimi izdatki. Vračilo napačnega izdelka (če je razlog na strani kupca) ni možno.
e) Stranka ni upravičena zahtevati kakršnegakoli delovanja prodajalca izven njegovega delovnega časa oz. postavljati kakršnekoli krajše roke od predpisanih.
f) V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS, Uradni list RS, št. 81/15) izjavljamo, da podjetje Dom-streha, okna d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca IRPS, pristojnega za reševanje potrošniških sporov.
g) Za mnenja izvedencev, nadzornikov, arhitektov in ostala mnenja, ki jih naroči in predloži stranka, prodajalec ne krije stroškov in ne morejo biti v breme prodajalca niti na kak drug način. V primeru, da so prodajalčevi izdelki izdelani v skladu s splošnimi tehničnimi smernicami ter navodili in smernicami proizvajalca oz. dobavitelja materiala, drugačna mnenja za prodajalca niso obvezujoča.
h) Stranka za testiranje zrakotesnosti in podobna testiranja izvedena na pobudo stranke ne more zahtevati povračila ali zmanjšanja cene v breme prodajalca (niti delno, niti v primeru neuspešnega rezultata testiranja). Stranka ni upravičena zahtevati brezplačne prisotnosti v času izvajanja meritev oz. testiranj, razen če je predhodno drugače pisno dogovorjeno.
i) Strankam priporočamo uporabo vzdrževalnega seta za vzdrževanje barve (možno ga je kupiti tudi pri prodajalcu) in redno vzdrževanje okovja in tesnil (npr. 1x letno oz. po potrebi izvesti fino regulacijo in mazanje okovja po navodilih).

13. REŠEVANJE SPOROV

Če v sporazumu oziroma potrditvi ni dogovorjeno drugače, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani . Kljub navedenemu si pridržujemo pravico uvedbe sodnih postopkov tudi na drugih pristojnih sodiščih.

14. SMERNICE ZA OCENJEVANJE VIZUALNE KAKOVOSTI STEKLA ZA GRADBENIŠTVO

Več si preberite na tej povezavi.

Direktor : Luka Kovačič Šentjur, 1.1.2019